L'equip de govern

1.- Sr. Antonio Aguiló Amengual

 • Batlia.
 • President de la Comissió Informativa de Governació, Foment, Obres i Urbanisme.
 • L'organització protocol·lària, les relacions i representacions davant qualsevol institució i organisme, així com tots aquells temes que no estiguin relacionats en les delegacions i comissions.

2.- Sra. María Magdalena Alonso Sastre

 • Tinent de Batle.
 • Membre de la Comissió Especial de Comptes.
 • Gestió i organització de les àrees de Cultura, Festes, Serveis Socials i la representació municipal amb l’Associació Comissió de Festes + Fornalutx.

3.- Sra. María Isabel Hernández Rodríguez

 • Presidenta de la Comissió Especial de Comptes.
 • Gestió i organització de les àrees de Hisenda, Sanitat, Educació i la representació municipal amb l’Associació de la 3ª Edat de Fornalutx i amb les Associacions vinculades a l’educació escolar del Municipi. També instructora dels expedients sancionadors per infraccions en matèria de circulació.

4.- Sr. Jaime Antonio Sastre Reynés

 • Membre de la Comissió Informativa de Governació, Foment, Obres i Urbanisme.
 • Gestió i organització de les àrees de Medi Ambient, Esports y Joventut, Turisme i la representació municipal amb les associacions esportives del Municipi.

Altres regidors

Sr. Andrés Sebastián Barceló Vicens

 • Membre de la Comissió Especial de Comptes.

Sr. Francisco Marroig Arbona

 • Membre de la Comissió Informativa de Governació, Foment, Obres i Urbanisme.

Sr. Gregori Josep Mayol Durán

Comissions informatives permanents

Comissió Informativa de Governació, Foment, Obres i Urbanisme

 • Atribucions de la Comissió: Règim interior del Ajuntament; Personal de la Plantilla (funcionaris, laborals, contractats); Estadística (padró municipal, nomenclatura de carrers i numeració d’edificis i solars); Seguretat ciutadana, policia local i circulació; Obertura d’establiments i instal·lacions, Enllumenat públic i demés instal·lacions aèries; Turisme; Parc mòbil; Cementeri Municipal; Biblioteca Municipal; Multes per infraccions urbanístiques; Llicències d’obra major; Planificació i gestió d’obres municipals; Plans d’Ordenació i programes d’actuació urbanística; Construcció i conservació d’edificis municipals.

Comissió Especial de Comptes

 • Atribucions de la Comissió: Estudi, formació, vigilància i control de l’execució dels pressupostos; Comptes, Ordenances Fiscals; Serveis de recaptació; Contractes de Tresoreria; Emprèstits i operacions de crèdit; Inspecció de Rendes i Exaccions, patrimoni municipal, Béns, Contribucions especials, padrons fiscals, Coordinació econòmica-financera amb altres ens públics i serveis delegats.
 • Ajuntament de Fornalutx. 2016. Tots els drets reservats
 • Adreça: Vicari Solivellas,1 07109 Fornalutx
 • CIF: P0702500J
 • Telèfon: (+34) 971 631901
 • Fax: (+34) 971 634037