Organigrama polític

Sr. Francisco Marroig Arbona

 • Batle.
 • Organització protocol·lària, les relacions i representacions davant qualsevol institució i organisme, direcció superior de les àrees comanades al membres de l’equip de govern, així com de tots aquells assumptes que no estiguin relacionats en les delegacions atribuïdes a aquests regidors.

Sr. Felip Reynés Baumgartner

 • Membre de la Comissió Especial de Comptes. Membre de la Comissió Informativa Permanent de Governació, Foment, Obres i Urbanisme.

 • Primer Tinent de Batle.

 • Delegació especial per a la direcció i gestió de les àrees de CULTURA, FESTES, JOVENTUT, ESPORTS I REPRESENTACIÓ MUNICIPAL DAVANT TOTES LES ASSOCIACIONS.

Sr. Andrés Sebastián Barceló Vicens

 • Membre de la Comissió Especial de Comptes. Membre de la Comissió Informativa Permanent de Governació, Foment, Obres i Urbanisme.

 • Segon Tinent de Batle.

 • Delegació Especial per a la direcció i gestió de les seccions: HISENDA, SANITAT, EDUCACIÓ, AGRICULTURA, MEDI AMBIENT I TURISME. Així mateix estarà al seu càrrec la instrucció dels expedients sancionadors.

Sra. Marina Celia Busquets

 • Delegació Especial per a la direcció i gestió de les seccions: BENS SOCIALS, I TERCERA EDAT.

Altres regidors:

Antònio Aguiló Amengual

 • Membre de la Comissió Especial de Comptes. Membre de la Comissió Informativa Permanent de Governació, Foment, Obres i Urbanisme

Antònio Sastre Puig

 • Membre de la Comissió Informativa Permanent de Governació, Foment, Obres i Urbanisme

Catalina Maria Morey Mayol
 

COMISSIONS INFORMATIVES

Comissió Informativa Permanent de Governació, Foment, Obres i Urbanisme

 • Atribucions de la Comissió : Règim interior de l’Ajuntament, Personal de la Plantilla ( funcionaris, laborals, contractats ), Estadística ( Padró Municipal, nomenclatura de carrers i numeració d’edificis i solars ); Seguretat Ciudatana, Policia Local i circulació; obertura d’establiments i instal.lacions, activitats; Enllumenat públic i resta d’instal.lacions aèries, Turisme, Parc Mòbil, Cementiri municipal, Biblioteca municipa, Multes per infraccions urbanístiques, Llicències d’obra major, planejament urbanístic, planificació i gestió d’obres municipals; construcció i conservació d’edificis municipals.

Comissió Informativa d’Hisenda i Especial de Comptes (que actuarà de forma permanent com a Comissió Informativa pels assumptes relatius a economia i hisenda de l’entitat)

 • Atribucions de la Comissió: Estudi, formació, vigilància i control de l’execució dels pressupostos; Comptes, Ordenances Fiscals; Servei de Recaptació, contractes de Tresoreria, Emprèstits i operacions de crèdit Inspecció de Rendes i Exaccions, patrimoni municipal, Bens, Contribucions Especials, Padrons Fiscals, Coordinació Econòmica Financera amb altres ens públics i serveis delegats.