L´art popular. Les teules pintades.

Encara que les ornamentacions de teules pintades són freqüents a Mallorca, no són exclusives de l´illa i , de fet el seu origen s´ha de cercar fora. Aquesta pràctica ornamental pot derivar de les decoracions arquitectòniques de diferents edificis, aplicades ja des del món clàssic a les superfícies volades. 
L´illa de Mallorca és un bon exemple pel que fa a l´ús de les teules pintades, no tan sols per la gran quantitat d´edificis que les conserven sinó també per la gran quantitat i varietat de figuracions que presenten i per la documentació que aporten les inscripcions que figuren en algunes d´elles.
Pel que fa a la cronologia del conjunt, cal dir que el costum d´ornamentar les volades es va difondre amb certa rapidesa durant el segle XVI.
Qualitativament i quantitativament, és a la vallde Sóller on es conserva el major nombre d´edificis amb teules pintades. De fet, Sóller, amb 56 edificis, i Fornalutx, amb 28, són els dos municipis de l´illa amb major nombre d´edificis inventariats amb teules pintades a la volada. Es tracta de composicións de dibuixos complexos realitzades normalment en color vermell que contenen motius geomètrics i vegetals, elements de la vida quotidiana, figures antropomòrfiques i zoomòrfiques i temes religiosos. 
Les teules es pintaven a peu d´obra i el procés decoratiu era senzill. Primer s´amarava la teula i s´introduïa pel cap ample dins un morter amb calç. Es va utilitzar la tècnica de la pintura plana, sense perspectiva, i limitant els dibuixos al contorn dels objectes, en alguns casos amb detalls interiors, o a la silueta plena.
A part de l´element del valor pròpiament decoratiu, les teules pintades tengueren un valor simbòlic, ja que uns dels objectius era preservar i defensar la casa i els seus habitadors de tota casta d´agressions externes.